INFORMACIJE

PRIJAVA

Oblici sudjelovanja

 

Na konferenciji se predviđaju priopćenja izvornih (originalnih) temeljnih i primijenjenih istraživanja, te teorijskih, preglednih i metodoloških radova iz područja povezanih s temama konferencije.

Prihvaćeni sažeci radova se prezentiraju u obliku e-postera, a svi posteri bit će prikazani u elektroničkom obliku (e-posteri) na monitorima. Posteri će biti prezentirani na glavnom monitoru konferencije, na računalima i monitorima u dvorani za pregledavanje postera te u virtualnom okruženju na stranicama konferencije.

 

Priprema i oblikovanje sažetaka

Sažetak rada treba biti napisan na standardnom hrvatskom ili engleskom jeziku. Sažeci koji jezično značajno odstupaju od standarda odabranog jezika, neće biti uključeni u postupak recenzije. Opseg sažetka mora biti od 1500 – 2000 znakova s razmacima, što ne uključuje naslov rada, ime autora i naziv institucije. Ukoliko se radi o prikazu rezultata istraživanja sažetak treba sadržavati uobičajenu strukturu, a svakako cilj, metodu, rezultate i zaključak. Kod teorijskih, preglednih i metodoloških radova u sažetku trebaju biti jasno naznačeni sadržaji koji daju opći prikaz teme, bitne dijelove sadržaja, te zaključak i implikacije.

Iza sažetka, na istoj stranici, treba navesti od 3 do 5 ključnih riječi.

 

 

Prezentacije sažetaka – E – posteri
Na konferenciji radovi će biti prezentirani kao e- posteri, koji će biti prezentirani na monitorima. Posteri će se moći pregledati na glavnom monitoru konferencije; na računalima i monitorima u dvorani za pregledavanje postera, te u virtualnom okruženju na stranicama konferencije.

 

Priprema e-postera
Nakon prihvaćanja sažetka rada potrebno je pripremiti e-poster. E-poster možete pripremiti i spremiti u obliku JPG datoteke ili PowerPoint (ppt ili pptx) formatu. 

 

E-POSTERI spremljeni kao JPG datoteka
– dimenzije E-POSTERA moraju biti u pejzažnom formatu (16:9) ne manje od 1920×1080 piksela.
– Veličina datoteke mora biti manja od 10 MB.


E-POSTER izrađen u PowerPoint formatu i spremljen kao .ppt ili .pptx file

– E-POSTER mora sadržavati SAMO JEDAN slide na kojem je prikazan cijeli sadržaj postera.
– Molimo da koristite fontove kompatibilne na PC i Mac operativnim sustavima (Arial, Courier New, Georgia, Helvetica, Times, Times New Roman…)
– E-POSTERI moraju biti izrađeni u pejzažnom (16:9) formatu.

 

Gotove e-postere pošaljite na email opatija2022@zvu.hr najkasnije do 01.10.2022.


Ostala pravila i informacije
Plaćanje paketa prijave je preduvjet za prihvaćanje rada i uključivanje u program konferencije.

Stručni odbor će recenzirati prijavljene sažetke radova i donijeti odluku o njihovu prihvaćanju u obliku e-postera.

Za konferenciju će se prirediti Zbornik sažetaka prihvaćenih radova u elektroničkom obliku koji će biti objavljen prije početka održavanja skupa.

 

Radovi se mogu izložiti na hrvatskom ili engleskom jeziku.

VAŽNI DATUMI
$
Prijava teme i slanje sažetaka 13.09.2022.
Obavijest o prihvaćanju rada 18.09.2022.
Datum početka konferencije 10.10.2022.
PAKETI PRIJAVE
$
Redovna prijava - 1200kn.
ZOOM prijava - 300kn.
Studenti Zdravstvenog veleučilišta - 200kn.